ചായ

ചായ ഒരു സംഭവമാണ്.

പാലും വെള്ളവും തേയിലയും ചേർന്നുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ചായ.

ഈ മിശ്രിതത്തിൽ ചേരുന്ന പാൽ, വെള്ളം, തേയില എന്നിവയുടെ എറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ഛ് പലതരം ചായ ഉണ്ടാക്കാനാകും.


പോരാട്ടങ്ങളുടേതാവട്ടെ 2020

ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി,
ഭരണഘടന സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി,
സ്ത്രീസുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി,
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി,
ഫാസിസത്തിനെതിരെ,
വർഗീയതക്കെതിരെ,
മത ഭ്രാന്തിനെതിരെ,
ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ,
കപട ദേശീയതക്കെതിരെ

ജയ് ഹിന്ദ്…


list all available emulators

While developing a mobile application, you may need to check your application in multiple devices. It is not economically viable to buy all targeted device for development and testing. The easiest way is to test the application on emulators.

Before start testing, you may need to know what all virtual devices are available in your development environment.

To list out all available virtual devices, you may use one of the two commands listed below, from your application folder.